RIPA MODELLFLYGKLUBB
 
Flyg och Fältregler för Ripa Modellflygfält
 
Ripa Modellflygklubb värnar om klubbens modellflygfält, trivsel, säkerhet och inte minst ett gott förhållande till modellflygfältets grannar. Säkerheten på fältet enligt fältreglerna nedan får aldrig åsidosättas. Alla piloter som flyger på fältet skall vara ansvarsförsäkrade genom SMFF eller RCFF. Medlemskort som styrker detta skall kunna uppvisas.

Klubbens lokala flygregler enligt nedan lyder under det övergripande regelverk som är framtagit av Transportstyrelsen i samarbete med RCFF och SMFF. Dessa regler finns att läsa på anslagstavlan.
 
Kommunikation med Kristianstads Airport (ATS Kristianstad)
 • Innan verksamheten påbörjas för dagen ska tillstånd för detta inhämtas från ATS Kristianstad per telefon.
 • Den person som öppnar Sektor Ripa är ansvarig för att skriva in detta i klubbens loggbok.
 • Skulle ATS Kristianstad vara stängd ska flygradio passas på kanal 129,355 för att uppmärksamma om ATS Kristianstad skulle öppna under tiden verksamheten pågår. Om så blir fallet ska ansvarig omgående ringa och meddela ATS Kristianstad om pågående verksamhet inom sektor Ripa.
 • Högsta flyghöjd som kan lånas i meter sektor Ripa är 300.
 • I de fall ATS Kristianstad är stängd skall en Caller bevaka luftrummet vid all flygning över 120 meter. Vilket innebär att all flygning skall ske under 120 meter om man är ensam pilot på fältet.
 • Telefon skall alltid passas i händelse av att ATS Kristianstad behöver återta sektor Ripa.
 • Efter meddelande om återtagande av sektor Ripa ska modellflyg vara på marken inom 5 minuter.
 • Efter avslutad verksamhet av den person som öppnat Sektor Ripa skall detta meddelas ATS Kristianstad per telefon alternativt att man meddelar flygledningen ett nytt namn med telefonnummer med ansvar för fortsatt flygverksamhet.

 

Fältregler

  1. Flygning med förbränningsmotordrivna modeller och EDF modeller är tillåten mellan kl.9.00 - 21.00.
  2. Flygning får endast ske inom det av Transportstyrelsen godkända flygområdet vilket framgår på kartan som är uppsatta på anslagstavlan i depån. De dagar arbete utförs på marken mot söder (Åhus Grönt), gäller flygförbud över detta område.
  3. Alla piloter över 18 år skall märka sina modeller med synligt Operatörs ID. Piloter under 18 år med godkänd flygbehörighet får flyga med sina flygplan med en godkänd fadders Operatörs ID anbringad på flygfarkosten. Alternativ att man lånar och anbringar klubbens Operatörs ID för att flyga under ledning av godkänd medlem/flyglärare.
  4. Ditt plan måste vara försett med effektiv ljuddämpare max 85db/10m.
  5. Modeller med vikt över 7 kg skall vara försedda med "fail-safe".
  6. Vid flygning med sändare på frekvensbanden 27 - 35 - 40 MHz skall frekvensklämma användas .Slå inte på sändaren förrän du hämtat rätt frekvensklämma.
  7. Start och körning av motorer får endast ske i depån, större modeller får även startas i varvrutorna.
   Modellen skall vara uppställd så att propellern riktas ut ur depån och inga personer får befinna sig framför eller vid sidan av flygmaskinen vid start av motor.
  8. Vid all motorkörning i depån skall modellen vara förankrad.
  9. Upp-varvning av motor skall ske i varvruta utanför depån med propellern riktad så att inga personer befinner sig framför modellen.
  10. Visa hänsyn genom att hålla i flygplanet när du taxar inom depåområdet.
  11. Starta eller flyg aldrig i riktning mot depå, publik eller andra piloter.
  12. Piloter till extremt snabba modeller samt stora bensinmotordrivna modellflygplan uppmanas till säker och behärskad flygning på Ripa modellflygfält speciellt när parallell verksamhet förekommer hos Åhus Grönt samt på motocross och folkracebanan.
  13. Ripas gräsfält är extremt lättantändligt. Vid flygning med bensinmotordrivna modeller ansvarar pilot för att eldsläckare finns på plats i depån.
  14. Flygning med bränsledrivna modellflygplan med turbinmotor är inte tillåten.
  15. Vid flygning skall piloterna stå i pilotrutan så att kommunikation kan ske under flygning.
  16. Vid västlig vindriktning skall inflygning för landning ske i högervarv allt för att undvika flygning över lägerområdet.    
  17. Meddela alltid övriga piloter i pilotrutan när du tänker starta och landa. Med orden ”Jag startar” – ”Jag landar” – ”Nödlandning”.
  18. Pilot som visar nonchalans eller bryter mot dessa regler kan av Ripa Modellflygklubb nekas användning av fältet.
  19. Efter avslutad flygning skall alla piloter skriva in sitt namn, antalet gjorda flygningar samt under vilken tid du varit på Ripafältet i loggboken som ligger i depåstugan.
  20. OBS! Du använder fältet på egen risk och eget ansvar
  21. Ripa Modellflygklubb påtar sig inte något ansvar för skador som du kan råka ut för eller vållat.
  22. Till sist. Städa upp efter dig!